Antisocial entrepreneurship: Conceptual foundations and a research agenda.

Erik Lundmark, Alf Westelius, Journal of Business Venturing Insights,
Volume 11, June 2019, e00104

Whereas social entrepreneurship has been extensively studied, its antipode—antisocial entre-preneurship—is all but neglected in the literature. This article identifies and elucidates thisglaring conceptual and research gap; it provides a conceptual foundation for making sense ofantisocial entrepreneurship, demonstrating how it is distinct from related constructs such asillegal and destructive entrepreneurship; and it suggests an agenda for future research onantisocial entrepreneurship. Through studying antisocial entrepreneurship, a broader spectrumof entrepreneurial intentions, actions and outcomes becomes visible, potentially furthering ourunderstanding, not only of antisocial entrepreneurship, but also of other, more commonlystudied, facets of entrepreneurship.

Organisering och digitalisering – att skapa värde i det 21:a århundradet

Mathias Cöster, Love Ekenberg, Cecilia Gullberg, Alf Westelius & Gunnar Wettergren (2017). Liber, Stockholm

Digitaliseringen gör att förändringar sker allt snabbare. Förändringarna innebär stora möjligheter men lika stora risker. För att kunna utnyttja möjligheterna måste vi anpassa oss. Och vi måste göra det medvetet.

Förändringarna ger organisationer bättre förutsättningar än någonsin för att lyckas, men för att lyckas behöver man förstå och använda dem. Vissa klarar det, andra inte. Att digitalisera framgångsrikt är inte enkelt.

Den här boken visar hur organisationer skapar värde i en digitaliserad verklighet. Boken går igenom digitalisering med utgångspunkt i vad en organisation egentligen är och vad den behöver. Den spänner över mål, affärsmodeller, strategier, organisering, beslut och projekt. Tyngdpunkten ligger på hur man strukturerar för att få effektivare beslutshantering och mer framgångsrika projekt. Beslut och projekt är grundpelare för att kunna utnyttja digitaliseringen.

Boken lämpar sig särskilt väl för kurser i företagsekonomi, industriell ekonomi och data- och systemvetenskap. Men den vänder sig till alla som vill förstå hur organisationer ska hantera och dra nytta av digitaliseringen.

Författarna har under många år arbetat som forskare, universitetslärare och konsulter inom olika aspekter av verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom mängder av områden.

Digitalisering

Mathias Cöster & Alf Westelius (2016) Digitalisering. Liber, Stockholm

Digitalisering är ett begrepp som står högt upp på agendan i många sammanhang. Att digitaliseringär av fundamental betydelse för våra samhällen är de flesta överens om, men sällan diskuteras vad begreppet faktiskt kan betyda. Detta vill vi reda ut i den här boken. Vi gör det genom att diskutera såväl digitaliseringens framväxt som olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser av den. Till exempel att Internet är ett slags drömmarnas nät – men kan det även ses som mardrömmarnas?

 

Strategisk ekonomistyrning

Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri & Alf Westelius (Red.) (2016) Strategisk ekonomistyrning – med dialog i fokus. Studentlitteratur, Lund.

Vad innebär strategisk ekonomistyrning? Den skiljer sig från traditionell ekonomistyrning i nägra viktiga avseenden. För det första är den strategiska styrningen både ett stöd vid utformningen av nya strategier och ett verktyg för att bidra till att de realiseras. För det andra följer den upp verksamheten med hjälp av både finansiell och icke-finansiell information. För det tredje fokuserar den på såväl kort som lång sikt: strategiskt, taktiskt och operativt – inte bara på den taktiska (årliga) planeringen och uppföljningen. Slutligen, och kanske viktigast, är den utformad för att passa företagets strategi.

Från produkt till tjänst

Mathias Cöster, Einar Iveroth, Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Alf Westelius, Michael Haussling (2016) Från produkt till tjänst – prismodellers roll i digitaliserad affärsutveckling. Management of Innovation and Technology, 2016:1, 3-5.